Decordom
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego www.decordomolsztyn.pl.

§ 1

Postanowienia wstępne 

 1. Sklep internetowy decordomolsztyn.pl, dostępny pod adresem https://www.decordomolsztyn.pl, prowadzony jest przez firmę Decordom Paweł Mikłosz, z siedzibą pod adresem ul. Stawigudzka 16/31, Jaroty, 10-687 Olsztyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. NIP: 8762402362, REGON: 281524662. 

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców odwiedzających sklep i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem, na odległość, za pośrednictwem sklepu.

§ 2

Definicje 

 1. Regulamin - niniejszy dokument, regulamin sklepu decordomolsztyn.pl.

 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.decordomolsztyn.pl.

 3. Sprzedawca - Paweł Mikłosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Decordom Paweł Mikłosz opisaną w § 1 pkt.1 Regulaminu.

 4. Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje złożenia Zamówienia w Sklepie.

 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (tu: Sprzedawcą) czynności prawnej (tu: zawarcie Umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę zamawianych produktów.

 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz, dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie wybranych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są zamawiane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.

 10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.

 11. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi utworzenie Konta.

 12. Konto - konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie zamówieniach.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu lub Produktów, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu.

 14. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (tu w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 15. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: Stawigudzka 16/31, Jaroty, 10-687 Olsztyn

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: firma@decordomolsztyn.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy:  501 707 318

 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą korespondencyjnie na adres siedziby firmy, poprzez adres e-mail lub telefonicznie.

 5. Sprzedawca dostępny jest telefonicznie w dni robocze w godzinach 10.00 - 17.00. 

§ 4

Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne 

 1. Sklep dostępny jest dla Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W tym czasie Klient może przeglądać informacje zawarte w Sklepie, również na swoim Koncie Klienta, a także składać Zamówienia.

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Informacje o Produktach umieszczone na stronach Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 5. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 6. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji i konkursów na określonych, podanych na stronach Sklepu warunkach. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 8. W szczególności zabrania się dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronach sklepu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres mailowy.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

 § 7

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. W przypadku zamawiania większej liczby Produktów, czynność tę należy wykonać dla każdego Produktu.

 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) i wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

 4. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie w wymaganym terminie.

 6. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.  

   

 7. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego opłaceniu lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1. Zamówione przez Klienta Produkty dostarczane są w formie przesyłki kurierskiej na adres odbiorcy.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność online  - może być dokonana kartą płatniczą lub e-przelewem.Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

    

  3. Banki dostępne w usłudze Pay-by link

   • mTransfer – mBank
   • Inteligo – PKO BP
   • Bank Pekao
   • Bank PKO – IKO
   • Bank PKO- IPKO
   • Bank Pekao- PeoPay
   • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
   • Bank Zachodni WBK
   • BNP PARIBAS
   • Pocztowy24
   • Deutsche Bank
   • SGB Bank SA
   • GET IN BANK
   • Credit Agricole
   • ING
   • BNP PARIBAS eBGŻ
   • Raiffeisen Bank Polska
   • Eurobank
   • Millennium BANK
   • BOŚ Bank
   • Citi Bank Handlowy
   • Alior Bank
   • PBS Bank
   • NET – Bank Express
   • Toyota Bank
   • PLUS Bank
   • Płatności BLIK
  4. Operatorzy kart płatniczych
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro

 1. Realizujemy dostawy jedynie na terenie Polski. 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży zamówienie zostanie anulowane.

 4. Przesyłka kurierska z zamówionym Produktem / zamówionymi Produktami zostanie nadana w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od dnia wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy zapłaty za Zamówienie.

 5. Jeżeli dany Produkt wysyłany jest w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4, informacja o tym znajduje się w jego opisie.

 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach nadania przesyłki, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Informacja o wysokości Kosztów dostawy jest uwidaczniana Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres podany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 9. Towar zwracany przez Konsumenta musi wrócić do sprzedawcy w takim samym stanie, w jakim trafił do Konsumenta. Towar musi być wolny od wad oraz posiadać oryginalne opakowania. 

§ 11

Reklamacja i gwarancja 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę.

 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie się znajdowała na stronach Sklepu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a - jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający w Sklepie Konta Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl